X father_day_2558
TEL. 02-196-8234     Hot Line : 085-921-3636     www.FourInsured.com    

www.fourinsured.com

อุบัติเหตุจาก รถ หมดกังวลมีคนจ่าย

 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยปลอดภัย” หรือ Safety Thailand เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันช่วงวันหยุดปกติ หรือวันหยุดพิเศษติดต่อกันรายวัน ประชาชนจะใช้รถใช้ถนนในการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรทางถนนคับคั่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกันดำเนินมาตรการ ในการรณรงค์ความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

 

รวมถึงบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และกลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน โดยให้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของประชาชน แต่จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน รวมถึงความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น บริษัทกลางฯ จึงได้เข้าไปดูแลและเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมาย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัทกลางฯ สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถที่มี พรบ.แทนทุกบริษัท ประกันภัย ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานในการรักษาพยาบาล

 

โดยผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินถนน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มี ประกันภัย พรบ. จะได้รับวงเงินคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด จ่ายทันทีภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายใดผิด เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น แยกเป็นค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ไม่เกิน 30,000 บาท และความเสียหายต่อชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท และวงเงินคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร 200,000 บาท

 

อย่าลืม หน้าที่ของเจ้าของรถทุกคัน จะต้องจัดทำ ประกันภัย พรบ. และถ้าเจ้าของรถฝ่าฝืนจะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

 

 

ที่มา : สยามธุรกิจ

 

e-max.it: your social media marketing partner
 

บริษัทรับประกันภัย "เืืพื่อคุณ"

  บมจ. วิริยะประกันภัย
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  บมจ. นวกิจประกันภัย
  บมจ. เทเวศประกันภัย
  บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  บมจ. ประกันคุ้มภัย
  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  บมจ. ไทยศรีประกันภัย
  บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  บมจ. นำสินประกันภัย
  บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
  บมจ. จรัญประกันภัย
  บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
  บมจ. ไพบูลย์ประกันภัย
  บมจ. ไทยประกันภัย
  บมจ. คูเนียประกันภัย
  บมจ. แอกซ่าประกันภัย
  บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมือง
  บมจ. แอล เอ็ม จี ประกันภัย
  บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
  บมจ. สินมั่นคง ประักันภัย
  บมจ. อินทร ประกันภัย
  บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
  บมจ. กรุงไทยพาณิชประกันภัย
hellosDarKor-062

วิธีการชำระเบี้ย

pay-new

เว็บเพื่อนบ้าน


เมนู