X father_day_2558
TEL. 02-196-8234     Hot Line : 085-921-3636     www.FourInsured.com    

www.fourinsured.com

เรียกประกันได้ไหม ? ถ้าคนในบ้านขับรถชนกันเอง


     อุบัติเหตุรถยนต์ของคนรู้จักชนกันเอง  เป็นเรื่องสุดวิสัยที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ทำให้เกิดข้อกังขากันว่าเราจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ได้หรือไม่ และถ้าเรียกร้องค่าเสียหายได้จะยุ่งยากมากน้อยแค่ไหน 

     ความจริงแล้วการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีเช่นนี้สามารถทำได้และไม่ยุ่งยาก อย่างที่คิด  เพราะบริษัทประกันภัยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนจากอุบัติเหตุรถยนต์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อยู่แล้ว  เช่น ในกรณีที่รถยนต์ซึ่งเราเป็นผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าเราจะขับรถไปชน กับรถคันอื่นหรือรถคันอื่นขับมาชนรถของเรา  ในกรณีเช่นนี้ ถ้าเราทำประกันภัย ประเภท  1 ไว้ เราจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ แต่ถ้าเราทำ ประกันภัยรถยนต์ประเภท3 ซึ่งคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอกไว้ เราจะต้องดูว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ถ้าเป็นฝ่ายถูกจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย จากคู่กรณีได้ แต่เป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันภัยไว้จะต้องจ่าย ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี ส่วนรถของเราที่เสียหายต้องซ่อมเอง

     สำหรับการขับรถยนต์ชนกับรถบุคคลในครอบครัว นั้นต้องพิจารณาว่าวรถยนต์ คันที่ถูกชนนั้นเป็นของใครหรือใครเป็นผู้เอาประกันภัย เพราะกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์มีเงื่อนไขยกเว้นว่า  “จะไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ผู้เอา ประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัย  หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ  หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง” ดังนั้นถ้าเราทำประกันประเภท 1แล้วขับรถชนกับรถของบุคคล ในกลุ่มดังกล่าว เช่น ชนรถของพ่อ เราจะสามารถเรียกร้องค่าเสียจาก บริษัทประกันภัยได้เฉพาะในส่วนของรถตังเองไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ให้รถของพ่อได้และถ้าเราทำประกันภัยประเภท  3 แล้วขับรถชนกับรถพ่อ เราจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายให้ทั้งรถของเรา และรถของพ่อ เพราะถือว่าเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  แต่กรณีขับรถชน รถของพี่หรือน้องไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องยกเว้นตามกรมธรรม์  เราจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายให้กับรถของตัวเองและพี่น้องได้  ในกรณี ที่เราทำประกันภัยประเภท 1 หรือถ้าเราทำประกันภัยประเภท 3 บริษัทประกันภัย ก็จะชดเชยค่าเสียหายให้กับรถยนต์ของพี่เท่านั้น

     นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยต่อไปว่าและถ้าขับรถชนรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านของตนเอง เรียกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เราสามารถเรียกร้องได้แค่ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถของเรา ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรั้วบ้าน หรือกำแพงได้ ในกรณีทีเราทำประกันภัยประเภท 3 เราจะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ ได้เลย เพราะรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านถือเป็น ทรัพย์สินของเราซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้ให้ ความคุ้มครอง เช่นเดียวกันกับกรณีที่เพื่อนนำรถมาฝากไว้ที่บ้านของเรา แล้วเราขับรถไปชนรถของเพื่อนที่จอดไว้  ถ้าเราประกันประเภทที่ 1 เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เฉพาะรถคันของเรา แต่ถ้าเราทำประกัน ประเภท 3เราจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายให้ทั้งรถของเราและรถของเพื่อน เพราะถือว่าในขณะนั้น รถของเพื่อนเป็นทรัพย์สินที่เราเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

     การใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาทจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยที่เราได้เอาประกันภัยไว้เพื่อ ผลประโยชน์ที่จะรับจากการทำประกันภัยรถยนต์


CR: http://phuketindex.com/travel/photo-stories/other/etc-insurance/

e-max.it: your social media marketing partner
 

บริษัทรับประกันภัย "เืืพื่อคุณ"

  บมจ. วิริยะประกันภัย
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  บมจ. นวกิจประกันภัย
  บมจ. เทเวศประกันภัย
  บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  บมจ. ประกันคุ้มภัย
  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  บมจ. ไทยศรีประกันภัย
  บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  บมจ. นำสินประกันภัย
  บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
  บมจ. จรัญประกันภัย
  บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
  บมจ. ไพบูลย์ประกันภัย
  บมจ. ไทยประกันภัย
  บมจ. คูเนียประกันภัย
  บมจ. แอกซ่าประกันภัย
  บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมือง
  บมจ. แอล เอ็ม จี ประกันภัย
  บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
  บมจ. สินมั่นคง ประักันภัย
  บมจ. อินทร ประกันภัย
  บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
  บมจ. กรุงไทยพาณิชประกันภัย
hellosDarKor-062

วิธีการชำระเบี้ย

pay-new

เว็บเพื่อนบ้าน


เมนู