X father_day_2558
TEL. 02-196-8234     Hot Line : 085-921-3636     www.FourInsured.com    

www.fourinsured.com

เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการทำประกันภัย

 

          หลายครั้งที่ข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้เอาประกันภัย ไม่เข้าใจในหลักกฎหมาย เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการทำประกันภัย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดลดน้อยลงได้ หากผู้เอาประกันภัยได้อ่านและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจถ่องแท้จึงขอหยิบยกเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย เงื่อนไขและข้อยกเว้น ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามโครงสร้างใหม่ที่คิดว่าสำคัญและน่าเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยให้ทราบพอสังเขป การหยุดใช้รถ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้โดย

1. ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน

2. ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดใช้รถในกรณี * ระหว่างการซ่อมแซม * หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน

การโอนรถยนต์ เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ ในกรณีเป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ รถยนต์เช่าซื้อ การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้าย

 

e-max.it: your social media marketing partner
 

บริษัทรับประกันภัย "เืืพื่อคุณ"

  บมจ. วิริยะประกันภัย
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  บมจ. นวกิจประกันภัย
  บมจ. เทเวศประกันภัย
  บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  บมจ. ประกันคุ้มภัย
  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  บมจ. ไทยศรีประกันภัย
  บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  บมจ. นำสินประกันภัย
  บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
  บมจ. จรัญประกันภัย
  บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
  บมจ. ไพบูลย์ประกันภัย
  บมจ. ไทยประกันภัย
  บมจ. คูเนียประกันภัย
  บมจ. แอกซ่าประกันภัย
  บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมือง
  บมจ. แอล เอ็ม จี ประกันภัย
  บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
  บมจ. สินมั่นคง ประักันภัย
  บมจ. อินทร ประกันภัย
  บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
  บมจ. กรุงไทยพาณิชประกันภัย
hellosDarKor-062

วิธีการชำระเบี้ย

pay-new

เว็บเพื่อนบ้าน


เมนู