X father_day_2558
TEL. 02-196-8234     Hot Line : 085-921-3636     www.FourInsured.com    

www.fourinsured.com

การประกันขนส่งสินค้าการประกันขนส่งสินค้าทางทะเล          ander
แบ่งเป็น 3 หมวดดังนี้
-  การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ( Inland Transit)
-  การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Oversea) โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครอง Institute  
   Cargo Clause A.B.C.
-  การประกันตัวเรือ (Hull)


การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ( Inland Transit)
คุ้มครองสินค้าตอนไหน คุ้ม ครองสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง ตั้งแต่ต้นทางนับตั้งแต่ยานพาหนะเคลื่อน
และสิ้นสุดเมื่อถึงปลายทาง หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่เอาประกันภัย ขึ้นอยู่กับถึงเวลาใดก่อนคุ้ม ครองความเสีย
หายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงของทรัพย์สินที่เอาประกัน อันเนื่องมาจากพาหนะที่ใช้ขนส่งประสบภัยโดยตรงจาก
อัคคีภัย ระเบิด ฟ้าผ่ายานพาหนะนั้นชนหนรอโดนกับยานพาหนะใด ๆ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด นอกยานพาหนะรถพลิกคว่ำ


ข้อยกเว้นทั่วไป
•  ภัยสงคราม  การจลาจล การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
•  สินค้าเสื่อมสภาพตัวมันเอง
•  ยานพาหนะเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้ขนส่ง 
•  การรั่วไหลหรือสึกหรอตามปกติ
•  สภาพหีบห่อไม่สมบูรณ์
•  ความล่าช้าในการขนส่ง
•  การจงใจกระทำละเมิดของบุคคลหรือนิติบุคคล ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
•  การแผ่รังสี หรือ แพร่กัมมันตภาพรังสี 
•  ความเสียหายทั่วไป
•  ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด


 การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Oversea)
 เงื่อนไขความคุ้มครอง Institute Cargo Clause A.B.C.
Clause A คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากภายนอก และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ใน
ระหว่างการขนส่ง เช่น แตกหัก บุบสลายสูญหาย หรือเปียกน้ำ
Clause B คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเรือขนส่งสินค้าประสพภัย ไฟไหม้ ระเบิด เรือเกยตื้น จม
แผ่นดินไหว ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภูเขาไฟระเบิด ความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า สินค้าเปียกน้ำ
ทะเลไม่รวมน้ำฝน
Clause C คุ้มครองความเสียหายจากเรือประสพภัย ไฟไหม้ ระเบิด ชน เรือเกยตื้น


การประกันภัยตัวเรือ ( Hull)
เป็นการคุ้มครองความเสียหาย สูญหายของโครงสร้างตัวเรือ รวมถึงเครื่องจักร* และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วน
หนึ่งของตัวเรือตัวเรือ ( Hull) คือส่วนของโครงสร้างของตัวเรือ อาจจะทำด้วยเหล็ก ไม้ และวัสดุต่าง ๆ เช่น รอก
อุปกรณ์สัมภาระ เป็นต้น

    *** เครื่องจักร คือส่วนที่ผลิตให้พลังงานในการขับเคลื่อน และทำให้เกิดความร้อน ความดันในตัวเรือ


ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแต่ละ clause
ภัยที่คุ้มครอง Clause A Clause B Clause C
การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก :
เพลิงไหม้ ระเบิด true

true

true

เรือเกยตื้น , ล่ม , จม หรือตะแคง เรือชนกัน เรือโดนกัน

true

true

true

ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ หรือตกจากรางหรือชนกัน

true

true

true

ยานพาหนะหรือเรือชน หรือปะทะกับวัตถุอื่นใด

true

true

true

การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย

true

true

true

ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม

true

true

true

สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล ( Jettison) ในขณะที่เรือประสบภัยกลางทะเล หรือ มหาสมุทร

true

true

true

ค่ากู้เรือ และค่ากู้สินค้า

true

true

ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

true

true

สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นในขณะทำการขนสินค้า ขึ้น หรือลงจากเรือ หรือระหว่างการเปลี่ยนถ่ายลำเรือ

true

true

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า

true

true

สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป

true

true

ความ เสียหายจากน้ำทะเลหรือจากแม่น้ำ , ทะเลสาบ หรือน้ำในแม่น้ำ เข้าระวางเรือ ตู้ยกหรือตู้บรรจุสินค้า
(Container) หรือน้ำในแม่น้ำท่วม เข้าสถานที่เก็บสินค้า

true

true

สินค้าได้รับความเสียหายจากเปียกน้ำฝน

true

การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น

true

การถูกปล้นโดยโจรสลัด

true

สินค้าถูกลักขโมย

true

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่าง
ที่มีสาเหตุจากภายนอก และเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่นการแตก หักร้าว ฉีกขาด การปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การ เกิดสนิม ฯลฯ

true

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายรับประกันภัย  โทร. 02-196-8234 (Auto)  โทรสาร 02-196-8235
บริษัท โฟร์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
62/11-12 ม.1 ถนนราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 

e-max.it: your social media marketing partner
 

บริษัทรับประกันภัย "เืืพื่อคุณ"

  บมจ. วิริยะประกันภัย
  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  บมจ. นวกิจประกันภัย
  บมจ. เทเวศประกันภัย
  บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  บมจ. ประกันคุ้มภัย
  บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  บมจ. ไทยศรีประกันภัย
  บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  บมจ. นำสินประกันภัย
  บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
  บมจ. จรัญประกันภัย
  บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
  บมจ. ไพบูลย์ประกันภัย
  บมจ. ไทยประกันภัย
  บมจ. คูเนียประกันภัย
  บมจ. แอกซ่าประกันภัย
  บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมือง
  บมจ. แอล เอ็ม จี ประกันภัย
  บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
  บมจ. สินมั่นคง ประักันภัย
  บมจ. อินทร ประกันภัย
  บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
  บมจ. กรุงไทยพาณิชประกันภัย
hellosDarKor-062

วิธีการชำระเบี้ย

pay-new

เว็บเพื่อนบ้าน


เมนู